سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
شبکه رافد 
همکاری 
 
 
اجرایی 
همکاری 
موسسه آل البیت (ع) 
نویسنده 
 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
حوزه علميه قم 
مدرس 
 
 
سطح و مقدمات حوزه 
تدریس 
حوزه علميه قم 
مدرس 
 
 
هيئت - رجال 
تدریس 
حوزه علميه قم 
مدرس 
 
 
خارج فقه و اصول ومسائل مستحدثه 
تدریس 
حوزه علميه قم 
مدرس 
 
 
فلسفه منظومه، اشارات، اسفار