تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق دیپلم 
 
هندسه 
لندن - دیویدگیم 
0.00 
اجتهاد